ร่วมงานกับเรา

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีทักษะ และความสามารถเข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งว่าง
และสมัครงานได้โดยวิธีการส่งประวัติการทำงานในตำแหน่งสนใจได้ที่ human@adda.co.th หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ

1. เจ้าหน้าที่ Costing Control วันที่ประกาศ 15 ม.ค. 2562

คุณสมบัติ : คิดคำนาณต้นทุนการผลิต

ลักษณะงาน :

วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนวทางปรับปรุง การคำนวณจุดต้นทุน

ทำการทวนสอบ ตรวจสอบ ติดตามขั้นตอนในการทำงาน

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

2. เจ้าหน้าขับรถ วันที่ประกาศ 14 ม.ค. 2562

คุณสมบัติ : รู้เส้นทางปริมณฑล รอบนอก สำเพ็ง ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน :

มนุษย์สัมพันธ์ดี

มีใบขับขี่เป็นของตนเอง

สุขภาพเรียบร้อย

ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

3. เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาระบบ QMS วันที่ประกาศ 14 ม.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้าน งานพัฒนาระบบ

ลักษณะงาน :

 รับผิดชอบการจัดทำ ขึ้นทะเบียน ทบทวน แก้งไข ยกเลิก แจกจ่าย จัดเก็บ และทำลายเอกสารในระบบ

 ตรวจประเมินระบบ สรุป KPI และสนับสนุนการประชุมต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001& OHSAS 18001

4. เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน วันที่ประกาศ 14 ม.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้าน งานอนุรักษ์พลังงาน

ลักษณะงาน :

 จัดทำรายงาน วิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานและอื่นๆเกี่ยวข้องกับการให้บริการ

 จัดเตรียมPresentation สำหรับการนำเสนอรายงาน 

 ติดตามรายงานตามข้อที่1 จากเจ้าหน้าที่และการประสานงานและดำเนินการแก้ไขให้เป็นตามเงื่อนไขกำหนด

 ประสานงาน/ชี้แจงกับหน่วยงานของรัฐหรือผู้เกี่ยวข้อง

 รายงานความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคงานในแต่ละโครงการที่ได้รับหมายหมาย

 ศึกษาความรู้ด้านเทคโนโลยี่ อุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ

 อบรมถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านวิศวกรรมและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า วันที่ประกาศ 14 ม.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านไฟฟ้า

ลักษณะงาน :

 บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตาม Ckeclist รวมถึงแลระบบไฟฟ้า(MDB) ในโรงงานสม่ำเสมอ

ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงานตามแผนงานและใบแจ้งซ่อม

มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ