ร่วมงานกับเรา

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีทักษะ และความสามารถเข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งว่าง
และสมัครงานได้โดยวิธีการส่งประวัติการทำงานในตำแหน่งสนใจได้ที่ Hr99.adda@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ

1. เจ้าหน้าที่รีแพ็คงานรับคืน วันที่ประกาศ 11 ก.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า

ลักษณะงาน :

-วางแผนการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับงานคืนจากหน่วยงานรับคืน CN
-วางแผนการรีแพ็คสินค้าและโอนสินค้าขึ้นผลิตภัณฑ์
-ควบคุมสต๊อกรับคืนให้ตรงกับของจริง

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิต วันที่ประกาศ 4 ก.ค. 2562

คุณสมบัติ : จบสาขาพอลิเมอร์ / เคมี / IE

ลักษณะงาน :

- ปฏิบัติงานตามแผนงานการควบคุมกระบวนการผลิต
- รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำมาตรฐานสภาวะเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
- ตรวจประเมินเฝ้าระวังกระบวนการ
- รับแจ้งและทำการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต

3. เจ้าหน้าที่เทคนิคแม่พิมพ์ วันที่ประกาศ 4 ก.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุง

ลักษณะงาน :

- ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้
- ติดตามการนำมาใช้และการแก้ไขปรับปรุงการทำงาน

4. เจ้าหน้าที่วางแผนงานผลิต EVA วันที่ประกาศ 4 ก.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์การวางแผนการผลิต

ลักษณะงาน :

- วิเคราะห์กำลังการผลิตของเครื่องจักรเพื่อเตรียมพร้อมในการผลิต
- ตรวจสอบยอด Stock วัตถุดิบเพื่อประสานงานสั่งผลิตเม็ด
- ติดตามผลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนด
- จัดทำสรุปรายงานสรุปผลการวางแผนการผลิตประจำวัน/เดือน

5. เจ้าหน้าที่สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ วันที่ประกาศ 4 ก.ค. 2562

คุณสมบัติ : สามารถแปลเอกสารและสื่อสารภาษาเมียนมาได้

ลักษณะงาน :

-ดูแลค่าตำแหน่งและผลตอบแทนของพนักงาน
-จัดทำสรุปเอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการประจำเดือน
-แปลเอกสารและสื่อสารภาษาเมียนมา

6. เจ้าหน้าที่ FULL SIZE เกรดแบบ วันที่ประกาศ 4 ก.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านช่างเครื่องหนัง

ลักษณะงาน :

1.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตาม DESIGN PLAN
2.ตรวจเช็คแบบต่างๆของแบบ PATTERN
3.ปรับแต่งรูปแบบเกรดแบบ FULL SIZE
4.ตัดงานทดลองแบบ FULL SIZE
5.สั่งอุปกรณ์การผลิต ครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องการทันเวลาที่กำหนด

7. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า วันที่ประกาศ 4 ก.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า

ลักษณะงาน :

- มีความรู้ด้านไฟฟ้า
- บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามแผน
- ตรวจและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตาม Ckecklist รวมถึงดูแลระบบไฟฟ้า(MDB) ในโรงงานสม่ำเสมอ
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงานตามแผนงานและใบแจ้งซ่อม
- มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. เจ้าหน้าที่เทคนิคประสิทธิภาพ วันที่ประกาศ 4 ก.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีความขยัน มุ่งมั่น และอดทน

ลักษณะงาน :

- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาทดลองออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์

- ประสานงาน New Mold กับต่างประเทศ 

- ทบทวน ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพการผลิต

9. เจ้าหน้าที่ Product Structure & BOM (WIP NEW) วันที่ประกาศ 4 ก.ค. 2562

คุณสมบัติ : ใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี (Excel,Word,Power Point)

ลักษณะงาน :

- จัดทำโครงสร้างชิ้นส่วนรองเท้าในระบบ WIP New
- ดึง Order เข้าโปรแกรมให้กับฝ่ายผลิต
- ทำการกำหนดรหัสชิ้นส่วนรองเท้าและหน่วยงานที่รับผิดชอบ สำหรับรองเท้า New Product

10. เจ้าหน้าที่ TPR วันที่ประกาศ 4 ก.ค. 2562

คุณสมบัติ : สามารถใช้โปรแกรม Photo Shop , Auto CAD ได้

ลักษณะงาน :

-ศึกษาและวิเคราะห์แบบงานตัวอย่างและโมลด์ตัวอย่างในการวางแผนการเขียนโปรแกรม TPR
-ประสานงานการปรับปรุงแก้ไขแบบงานตัวอย่างและโมลด์ตัวอย่าง
-ออกแบบระบบการทำงานโปรแกรม
-ควบคุมและตรวจสอบผลการตั้งค่าโปรแกรม TPR รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน
- สามารถเขียนโปรแกรม ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี ดูแบบเป็น โปรแกรม Photo Shop ใช้ Auto CAD

11. เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน วันที่ประกาศ 4 ก.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านบัญชี

ลักษณะงาน :

- ทำการรับ/บันทึกสินทรัพย์ OE ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร
- ตรวจสอบทรัพย์สิน
- จัดทำค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

12. เจ้าหน้าที่ออกแบบ วันที่ประกาศ 4 ก.ค. 2562

คุณสมบัติ : ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ Graphic Design

ลักษณะงาน :

- รับผิดชอบงานออกแบบ รูปร่าง , ลวดลาย และสีสันของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย
- นำเสนอ Idea ใหม่ๆ ให้กับ Product manager
- มีไหวพริบ ปฏิภาณ ดี

13. เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน วันที่ประกาศ 4 ก.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้าน งานอนุรักษ์พลังงาน

ลักษณะงาน :

- จัดทำรายงาน วิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานและอื่นๆเกี่ยวข้องกับการให้บริการ

- จัดเตรียมPresentation สำหรับการนำเสนอรายงาน 

- ติดตามรายงานตามข้อที่1 จากเจ้าหน้าที่และการประสานงานและดำเนินการแก้ไขให้เป็นตามเงื่อนไขกำหนด

- ประสานงาน/ชี้แจงกับหน่วยงานของรัฐหรือผู้เกี่ยวข้อง

- รายงานความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคงานในแต่ละโครงการที่ได้รับหมายหมาย

- ศึกษาความรู้ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ

- อบรมถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านวิศวกรรมและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง