ร่วมงานกับเรา

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีทักษะ และความสามารถเข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งว่าง
และสมัครงานได้โดยวิธีการส่งประวัติการทำงานในตำแหน่งสนใจได้ที่ human@adda.co.th หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ วันที่ประกาศ 5 มี.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ทำงานพัฒนาระบบ QMS / DCC

ลักษณะงาน :

-  รับผิดชอบการจัดทำ ขึ้นทะเบียน ทบทวน แก้ไข ยกเลิก แจกจ่าย จัดเก็บ และทำลายเอกสารในระบบ

-  ตรวจประเมินระบบ สรุป KPI และสนับสนุนการประชุมต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001& OHSAS 18001

2. เจ้าหน้าที่ Programmer วันที่ประกาศ 5 มี.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ VB.Net , Android,IOS

ลักษณะงาน :

- เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ VB.Net , Android , IOS

- สามารถทำ Database (ฐานข้อมูล) SQL server

- ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ (กระบวนการ) พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน วันที่ประกาศ 14 มี.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านบัญชี

ลักษณะงาน :

- ทำการรับ/บันทึกสินทรัพย์ OE ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร
- ตรวจสอบทรัพย์สิน
- จัดทำค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

4. เจ้าหน้าที่ออกแบบ วันที่ประกาศ 5 มี.ค. 2562

คุณสมบัติ : ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ Graphic Design

ลักษณะงาน :

- รับผิดชอบงานออกแบบ รูปร่าง , ลวดลาย และสีสันของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย
- นำเสนอ Idea ใหม่ๆ ให้กับ Product manager
- มีไหวพริบ ปฏิภาณ ดี

5. เจ้าหน้าที่ Costing Control วันที่ประกาศ 1 มี.ค. 2562

คุณสมบัติ : คิดคำนวณต้นทุนการผลิต

ลักษณะงาน :

- วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนวทางปรับปรุง การคำนวณจุดต้นทุน

- ทำการทวนสอบ ตรวจสอบ ติดตามขั้นตอนในการทำงาน

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

6. เจ้าหน้าขับรถ วันที่ประกาศ 1 มี.ค. 2562

คุณสมบัติ : รู้เส้นทางปริมณฑล รอบนอก สำเพ็ง ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน :

- มนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีใบขับขี่เป็นของตนเอง

- สุขภาพเรียบร้อย

- ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

7. เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน วันที่ประกาศ 5 มี.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้าน งานอนุรักษ์พลังงาน

ลักษณะงาน :

- จัดทำรายงาน วิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานและอื่นๆเกี่ยวข้องกับการให้บริการ

- จัดเตรียมPresentation สำหรับการนำเสนอรายงาน 

- ติดตามรายงานตามข้อที่1 จากเจ้าหน้าที่และการประสานงานและดำเนินการแก้ไขให้เป็นตามเงื่อนไขกำหนด

- ประสานงาน/ชี้แจงกับหน่วยงานของรัฐหรือผู้เกี่ยวข้อง

- รายงานความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคงานในแต่ละโครงการที่ได้รับหมายหมาย

- ศึกษาความรู้ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ

- อบรมถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านวิศวกรรมและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง