ร่วมงานกับเรา

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีทักษะ และความสามารถเข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งว่าง
และสมัครงานได้โดยวิธีการส่งประวัติการทำงานในตำแหน่งสนใจได้ที่ human@adda.co.th หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ

1. เจ้าหน้าที่เทคนิคประสิทธิภาพ (จำนวน 2 อัตรา) วันที่ประกาศ 5 ก.ย. 2561

คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 23-27 ปี ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ

ลักษณะงาน :

1. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
2. ทดลอง/ทดสอบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต
3. จัดทำเอกสารเทคนิคการผลิตและทำการตรวจสอบ/ตรวจประเมินกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4. แก้ไข/ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยภายใต้เทคโนโลยีใหม่
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. มีความขยันและมุ่งมั่นในการทำงาน

2. เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง (จำนวน 1 อัตรา) วันที่ประกาศ 5 ก.ย. 2561

คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า,เครื่องกล

ลักษณะงาน :

1. มีความรู้ทางด้านไฟฟ้าและเครื่องกล

2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ รวมทั้งทดสอบการทำงานของเครื่องจักร

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

3. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า (จำนวน 1 อัตรา) วันที่ประกาศ 5 ก.ย. 2561

คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

ลักษณะงาน :

1. มีความรู้ด้านไฟฟ้า
2. บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามแผน
3. ตรวจและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตาม Checklist รวมถึงดูแลระบบไฟฟ้า (MDB) ในโรงงานสม่ำเสมอ
4. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงานตามแผนงานและใบแจ้งซ่อม
5. มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่เครื่องกล (จำนวน 3 อัตรา) วันที่ประกาศ 5 ก.ย. 2561

คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

ลักษณะงาน :

1. มีความรู้ด้านไฟฟ้าและเครื่องกล รวมถึงมีทักษะด้านกลึง
2. ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานตามแผนและตามใบแจ้งซ่อม
3. ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรร่วมกับผู้ให้บริการภายนอก
4. จัดเก็บเอกสารละบันทึกข้อมูลในการติดตั้ง

5. ช่างไฟฟ้า (ด่วน) (จำนวน 10 อัตรา) วันที่ประกาศ 5 ก.ย. 2561

คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน :

1. มีความรู้ด้านไฟฟ้า, บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามแผน

6. ช่างก่อสร้าง (จำนวน 10 อัตรา) วันที่ประกาศ 5 ก.ย. 2561

คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน :

1. มีความรู้ด้านช่าง มีความขยันและอดทน

7. ช่างเครื่องกล (จำนวน 10 อัตรา) วันที่ประกาศ 5 ก.ย. 2561

คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน :

1. มีทักษะด้านกลึง, ดำเนินการแจ้งซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานตามแผนและตามใบแจ้งซ่อม
2. มีความขยัน อดทน ในการทำงาน

8. พนักงานทั่วไป/พนักงานข้อมูล (จำนวนมาก) วันที่ประกาศ 5 ก.ย. 2561

คุณสมบัติ : เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป มีความขยันอดทน

ลักษณะงาน :