ร่วมงานกับเรา

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีทักษะ และความสามารถเข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งว่าง
และสมัครงานได้โดยวิธีการส่งประวัติการทำงานในตำแหน่งสนใจได้ที่ Hr99.adda@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ

1. เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ Advertisign วันที่ประกาศ 20 ส.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน :

- ออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ Advertisign 

- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ตามโจทย์ที่ได้รับจากบริษัท

- ควบคุุมภาพของงานสื่อสิ่งพิมพ์ที่ถูก ตีพิมพ์ หรือถูกนำมาใช้งานของบริษัท

- งานถ่ายโฆษณา หรือ สื่อ มีเดียของบริษัท

-สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบ ใหม่ๆให้กับบริษัทอยู่เสมอ

2. เจ้าหน้าที่เทคนิคแม่พิมพ์ วันที่ประกาศ 16 ส.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสมการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน :

- ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้
- ติดตามการนำมาใช้และการแก้ไขปรับปรุงการทำงาน

3. เจ้าหน้าที่ FULL SIZE เกรดแบบ วันที่ประกาศ 16 ส.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านช่างเครื่องหนัง

ลักษณะงาน :

1.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตาม DESIGN PLAN
2.ตรวจเช็คแบบต่างๆของแบบ PATTERN
3.ปรับแต่งรูปแบบเกรดแบบ FULL SIZE
4.ตัดงานทดลองแบบ FULL SIZE
5.สั่งอุปกรณ์การผลิต ครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องการทันเวลาที่กำหนด

4. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า วันที่ประกาศ 16 ส.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า

ลักษณะงาน :

- มีความรู้ด้านไฟฟ้า
- บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามแผน
- ตรวจและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตาม Ckecklist รวมถึงดูแลระบบไฟฟ้า(MDB) ในโรงงานสม่ำเสมอ
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงานตามแผนงานและใบแจ้งซ่อม
- มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่เทคนิคประสิทธิภาพ วันที่ประกาศ 16 ส.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีความขยัน มุ่งมั่น และอดทน

ลักษณะงาน :

- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาทดลองออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์

- ประสานงาน New Mold กับต่างประเทศ 

- ทบทวน ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพการผลิต

6. เจ้าหน้าที่ Product Structure & BOM (WIP NEW) วันที่ประกาศ 16 ส.ค. 2562

คุณสมบัติ : ใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี (Excel,Word,Power Point)

ลักษณะงาน :

- จัดทำโครงสร้างชิ้นส่วนรองเท้าในระบบ WIP New
- ดึง Order เข้าโปรแกรมให้กับฝ่ายผลิต
- ทำการกำหนดรหัสชิ้นส่วนรองเท้าและหน่วยงานที่รับผิดชอบ สำหรับรองเท้า New Product

7. เจ้าหน้าที่ออกแบบ วันที่ประกาศ 16 ส.ค. 2562

คุณสมบัติ : ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ Graphic Design

ลักษณะงาน :

- รับผิดชอบงานออกแบบ รูปร่าง , ลวดลาย และสีสันของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย
- นำเสนอ Idea ใหม่ๆ ให้กับ Product manager
- มีไหวพริบ ปฏิภาณ ดี