ร่วมงานกับเรา

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีทักษะ และความสามารถเข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งว่าง
และสมัครงานได้โดยวิธีการส่งประวัติการทำงานในตำแหน่งสนใจได้ที่ Hr99.adda@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ

1. เจ้าหน้าที่สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ วันที่ประกาศ 22 พ.ค. 2562

คุณสมบัติ : สามารถแปลเอกสารและสื่อสารภาษาเมียนมาได้

ลักษณะงาน :

-ดูแลค่าตำแหน่งและผลตอบแทนของพนักงาน
-จัดทำสรุปเอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการประจำเดือน
-แปลเอกสารและสื่อสารภาษาเมียนมา

2. เจ้าหน้าที่ FULL SIZE เกรดแบบ วันที่ประกาศ 10 พ.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านช่างเครื่องหนัง

ลักษณะงาน :

1.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตาม DESIGN PLAN
2.ตรวจเช็คแบบต่างๆของแบบ PATTERN
3.ปรับแต่งรูปแบบเกรดแบบ FULL SIZE
4.ตัดงานทดลองแบบ FULL SIZE
5.สั่งอุปกรณ์การผลิต ครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องการทันเวลาที่กำหนด

3. เจ้าหน้าที่สโตร์และข้อมูลวิศวกรรม วันที่ประกาศ 22 พ.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์การทำงานด้านสโตร์

ลักษณะงาน :

- จัดทำข้อมูลเครื่องจักร
- จัดทำใบตรวจสอบเครื่องจักร
- จัดเก็บพัสดุอะไหล่ในสโตร์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการใช้งานเบิกจ่าย
- ตรวจสอบพัสดุอะไหล่ก่อนนำเข้าสโตร์
- รักษาปริมาณพัสดุอะไหล่ในสต๊อกคงเหลือให้อยู่ในระดับที่ตั้งไว้ (MAX-MIN)

4. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า วันที่ประกาศ 21 พ.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า

ลักษณะงาน :

- มีความรู้ด้านไฟฟ้า
- บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามแผน
- ตรวจและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตาม Ckecklist รวมถึงดูแลระบบไฟฟ้า(MDB) ในโรงงานสม่ำเสมอ
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงานตามแผนงานและใบแจ้งซ่อม
- มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่เทคนิคประสิทธิภาพ วันที่ประกาศ 20 พ.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีความขยัน มุ่งมั่น และอดทน

ลักษณะงาน :

- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาทดลองออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์

- ประสานงาน New Mold กับต่างประเทศ 

- ทบทวน ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพการผลิต

6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วันที่ประกาศ 8 พ.ค. 2562

คุณสมบัติ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

ลักษณะงาน :

- ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- ตรวจสอบกิจกรรมและส่วนงานต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ
- ดูแล ทำการขายเศษและทรัพย์สินที่ยกเลิกการใช้
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

7. เจ้าหน้าที่ Product Structure & BOM (WIP NEW) วันที่ประกาศ 8 พ.ค. 2562

คุณสมบัติ : ใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี (Excel,Word,Power Point)

ลักษณะงาน :

- จัดทำโครงสร้างชิ้นส่วนรองเท้าในระบบ WIP New
- ดึง Order เข้าโปรแกรมให้กับฝ่ายผลิต
- ทำการกำหนดรหัสชิ้นส่วนรองเท้าและหน่วยงานที่รับผิดชอบ สำหรับรองเท้า New Product

8. เจ้าหน้าที่ TPR วันที่ประกาศ 22 พ.ค. 2562

คุณสมบัติ : สามารถใช้โปรแกรม Photo Shop , Auto CAD ได้

ลักษณะงาน :

-ศึกษาและวิเคราะห์แบบงานตัวอย่างและโมลด์ตัวอย่างในการวางแผนการเขียนโปรแกรม TPR
-ประสานงานการปรับปรุงแก้ไขแบบงานตัวอย่างและโมลด์ตัวอย่าง
-ออกแบบระบบการทำงานโปรแกรม
-ควบคุมและตรวจสอบผลการตั้งค่าโปรแกรม TPR รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน
- สามารถเขียนโปรแกรม ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี ดูแบบเป็น โปรแกรม Photo Shop ใช้ Auto CAD

9. เจ้าหน้าที่ Programmer วันที่ประกาศ 8 พ.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ VB.Net , Android,IOS

ลักษณะงาน :

- เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ VB.Net , Android , IOS

- สามารถทำ Database (ฐานข้อมูล) SQL server

- ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ (กระบวนการ) พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

10. เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน วันที่ประกาศ 8 พ.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านบัญชี

ลักษณะงาน :

- ทำการรับ/บันทึกสินทรัพย์ OE ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร
- ตรวจสอบทรัพย์สิน
- จัดทำค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร

11. เจ้าหน้าที่ออกแบบ วันที่ประกาศ 8 พ.ค. 2562

คุณสมบัติ : ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ Graphic Design

ลักษณะงาน :

- รับผิดชอบงานออกแบบ รูปร่าง , ลวดลาย และสีสันของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย
- นำเสนอ Idea ใหม่ๆ ให้กับ Product manager
- มีไหวพริบ ปฏิภาณ ดี

12. เจ้าหน้าที่ Costing Control วันที่ประกาศ 8 พ.ค. 2562

คุณสมบัติ : คิดคำนวณต้นทุนการผลิต

ลักษณะงาน :

- วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนวทางปรับปรุง การคำนวณจุดต้นทุน

- ทำการทวนสอบ ตรวจสอบ ติดตามขั้นตอนในการทำงาน

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

13. เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน วันที่ประกาศ 8 พ.ค. 2562

คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้าน งานอนุรักษ์พลังงาน

ลักษณะงาน :

- จัดทำรายงาน วิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานและอื่นๆเกี่ยวข้องกับการให้บริการ

- จัดเตรียมPresentation สำหรับการนำเสนอรายงาน 

- ติดตามรายงานตามข้อที่1 จากเจ้าหน้าที่และการประสานงานและดำเนินการแก้ไขให้เป็นตามเงื่อนไขกำหนด

- ประสานงาน/ชี้แจงกับหน่วยงานของรัฐหรือผู้เกี่ยวข้อง

- รายงานความคืบหน้า/ปัญหา/อุปสรรคงานในแต่ละโครงการที่ได้รับหมายหมาย

- ศึกษาความรู้ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ

- อบรมถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านวิศวกรรมและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง